ประวัติศาสตร์ ในยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ ด้วยประวัติศาสตร์ยังไม่มาถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในอดีตสิ่งที่มนุษย์กระทำขึ้น หรือว่าสร้างแนวความคิดไว้ทั้งหมดรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเจตนาของมนุษย์ตลอดจน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์นั้น ๆ เหตุการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์นั้นได้สืบสวน และค้นหาแสวงหาหลักฐานมารวบรวมและเรียบเรียงขึ้น นอกจากเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตยังมีขอบเขตที่กว้างขวาง และมีความสำคัญความแตกต่างมากน้อยการกันไปนักประวัติศาสตร์จึงหยิบยกขึ้นมาศึกษา เฉพาะสิ่งที่ตนเห็นว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างเช่น นักประวัติศาสตร์คนแรกที่ได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์  เฮรอดดอตัส เขาเป็นบุคคลแรกที่เห็นถึงความสำคัญในเหตุการณ์ของอดีตว่ามีคุณค่าควรจดบันทึกเอาไว้และเขาได้ใช้วิธีการสืบค้นหาความเป็นจริง ประวัติศาสตร์ จากการเดินทางไปสืบเรื่องราวต่าง ๆ จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือตลอดจนพยายามค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ด้วยการอธิบายถึงสภาพของดินแดนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และนำเอาไปสู่ความเข้าใจในเรื่องราวที่เรียบเรียงจึงถือว่าเขาเป็นคนแรกที่เรียบเรียงเรื่องราว ในอดีตในเชิงประวัติศาสตร์ 

ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีลายลักษณ์อักษรที่สามารถแบ่งแยกกันเป็น 3 พวกนั้นก็ คือ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้แก่เรื่องราวของเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้โดยมีผู้รู้ผู้เห็น 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ นั่นก็คือบทความหรือว่ารายงานของนักวิชาการทั้งในด้านประวัติศาสตร์และสาขาวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้แก่เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ผู้อื่นนั้นเรียบเรียงไว้ยังสารานุกรมและเอกสารทางวิชาการอื่นที่เป็นวัตถุได้แก่โบราณวัตถุ โบราณสถาน เงินตรา เป็นต้น

การแบ่งช่วงประวัติศาสตร์ตามแบบสากลมีจุดมุ่งหมายหลักการแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า และเรื่องราวของมนุษย์ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายการแบ่งตามแบบสากลเป็น 2 สมัยนั้นก็คือ 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้งานจึงยังไม่มีหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรการศึกษา

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุค

เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงอาศัยที่จัดการคิดวิเคราะห์ และการตีความหมายด้วยหลักทางวรรณคดีหรือว่าการค้นพบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องประดับที่ดังขึ้นจากผิวโลหะและครูกระดูกของมนุษย์ในสมัยก่อนคอน โดยปัจจุบันนี้มีการกำหนดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยนั้นมักจะมีการอาศัยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงแบบแผนการดำรงชีพและทางสังคมในยุคสมัยทางธรณีวิทยาสามารถนำมาใช้งาน ร่วมกันและเป็นการกำหนดยุคสมัยและจะแบ่งออกได้ดังนี้

1. ยุคหิน ผ่านมาประมาณ 1 หมื่นปีแล้วเป็นช่วงเวลาแรก ๆ ของมนุษย์ที่รู้จักการใช้เครื่องมือควานหินกะเทาะ ในระยะแรกเครื่องมือจะมีลักษณะที่ยาก โดยจะนำหินกรวดแม่น้ำมากระทบเพียงด้านเดียวและไม่ได้กะเทาะหมดทั้งก้อนตัวใหญ่ ๆ สำหรับงานขุดสับและสับสัตว์ในยุคหินเก่าการดำรงชีวิต  เลี้ยงสัตว์ป่าและหาของกินในป่าเป็นอาหาร

2. ยุคหินกลาง ผ่านมาประมาณ 6พันปี เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังทำเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ด้วยหิน ประวัติศาสตร์มีความประนีประนอมมากยิ่งขึ้นและรู้จักการอยู่รวมกลุ่มเป็นสังคม 

3.ยุคหินใหม่ ผ่านมาประเมิน 4พัน ปีเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์นั้นทำเครื่องมือด้วยหินขัดปิ่นมันเรียบ หรือที่เรียกว่าขวานหินขัดใช้ สำหรับการตัดและการเฉือน หรือต่อด้านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขุดและถ่านมนุษย์หินในยุคใหม่นี้มีความเจริญมากกว่าทุกยุคก่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งรู้จักการปลูกเพาะเลี้ยงสัตว์ และทำภาชนะเครื่องปั้นดินเผา 

ในทางประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณตั้งแต่มีความเจริญของอารยธรรมโบราณและอารยธรรมกรีกโรมันจนกระทั่งสิ้นสุด ลงเมื่อกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิถูกตีแตก โดยพวกอนารยชนในปี พ.ศ 1019 ซึ่งเรานั้นจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและการนำเอาแนวความคิดสมัยก่อนมาดัดแปลงให้อยู่ในยุคปัจจุบันจากสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อย่างเช่น ภาชนะ เครื่องครัว อุปกรณ์ เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> yktcx